2013/Oct/25

กราบสมเด็จพระสังฆราช

ก้มเกศราบกราบสมเด็จพระสังฆราช
พระชนม์ขาดสิ้นไป ยังไป่สูญ
คงพระญาณปัญญารุจาจรูญ
ให้เทิดทูนรวมทั้งให้สังวร

ว่า โลกนั้นครรไลโดยไม่เที่ยง
ชีวิตเพียงผงฝุ่นฟ่องหมุนว่อน
เกิดแล้วดับวับหายกำจายจร
ความแน่นอนสถานใดก็ไม่มี

พระคือครูผู้วิมุตติล่วงหลุดพ้น
สิ่งสับสนทั้งหลายน่าหน่ายหนี
ผ่องพิสุทธิ์พุทโธ ผ่านโลกีย์
ไพสิฐศรีเกษมศานต์สิ้นมารภัย

เหล่าศรัทธาสาทุชนยินยลเถิด
เพราะมีเกิดจึ่งมีทุกข์ผาสุกกษัย
อย่าเวียนหลงวงวัฏ ดั้นดัดไป
ถอนตนได้ด้วยพระธรรมเทิดดำรง

ก้มเกศราบกราบสมเด็จพระสังฆราช
พระจอมปราชญ์เปรื่องพร้อมเป็นจอมสงฆ์
หวนรำลึกตรึกพระธรรมประจำธง
ธงซึ่งส่งสู่สันต์นิรันตราย

(ร่างเดิม ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ปรับปรุงแก้ไข ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ครับผม)

edit @ 29 Oct 2013 14:56:19 by ตราชู

Comment

Comment:

Tweet